مدیریت

مدیریت واحد فروش:

مهندس احمد وصال با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در صنعت آسانسور

 

 

 

مدیریت واحد سرویس و نگهداری:

دکتر شهریار مرزبان با بیش از 14 سال سابقه فعالیت در صنعت آسانسور

(مدرس دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر)

 

 

 

شرکت دیبا سهیل

شماره پروانه طراحی و مونتاژ: 108/1/34743

اعتبار پروانه طراحی و مونتاژ: 1401/8/21

 

 

تصویر برخی از مجوز ها:

 

Y6HUW0AgRhQRfJYfS9C309VETNRQyFS0TXtDYf4PYU83QeV2

 

1 - Copy3 - Copy

 

7 8

 

9 5

 

6