نرخ نامه سرویس و نگهداری آسانسور امسال

نرخ نامه سرویس و نگهداری آسانسور امسال

نحوه محاسبه مبلغ سرویس و نگهداری و پشتیبانی آسانسور

مبلغ سرویس و نگهداری و پشتیبانی آسانسور برای یک ماه و سال

 

 

 

 

نرخ نامه سرویس و نگهداری سال 1401

دانلود فایل _ سال 1401 (کلیک کنید)

 

 

 

 

 

 

 

نرخ نامه سرویس و نگهداری سال 1400

دانلود فایل _ سال 1400 (کلیک کنید)

 

 

 

 

 

نرخ نامه سرویس و نگهداری سال 99

دانلود فایل _ سال 99 (کلیک کنید)

 

 

 

 

نرخ نامه سرویس و نگهداری سال 98

دانلود فایل _ سال 98  (کلیک کنید)