چرا آسانسور باید آینه داشته باشد!؟

چرا آسانسور باید آینه داشته باشد!؟ این یک قانون نانوشته است، انتظار عذاب آور است و از آنجایی که آسانسور چیزی است که باید در انتظارش بود، افرادی باهوش راه حلی یافتند تا انتظار را قابل تحمل تر کنند و این راه حل چیزی جز آینه نیست. در این مقاله به این سوال پاسخ می […]