دستکاری آسانسور = مرگ و زندگی!

دستکاری آسانسور = مرگ و زندگی!   لطفا در صورت خرابی آسانسور فقط و فقط با تکنسین مربوطه تماس بگیرید و از دستکاری کردن آسانسور جدا خودداری کنید. (دستکاری آسانسور = مرگ و زندگی!) در صورت خرابی لطفا به آسانسور ضربه نزنید! بار ها مشاهده شده که افراد فکر می کنند اگر ضربه بزنند درست […]