نکات فوق ضروری برای همه ساکنین آپارتمان

نکات فوق ضروری برای همه ساکنین آپارتمان نکاتی که در صورت عدم رعایت منجر به بروز حادثه غیر قابل جبران می شود. (نکات فوق ضروری برای همه ساکنین آپارتمان) نکاتی که اگر مدیریت مجتمع به اشتراک نگذارد، مسئولیت حوادث جانی و مالی با خودش است.   تا موقعی که حادثه ای رخ نداده، همه چی […]